Voorwaarden.

Artikel 1 - Definities.

 1. Eye4Media, gevestigd te Utrecht, KvK-nummer 77874579, wordt in deze voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van Eye4Media wordt in deze voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn Eye4Media en klant samen.
 4. Onder overeenkomst wordt verstaan de dienstverleningsovereenkomst tussen de partijen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Eye4Media.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat verplichtingen voor Eye4Media om naar beste vermogen te presteren, geen verplichtingen om een resultaat te bereiken.

Artikel 3 - Betaling.

 1. Facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of op de factuur een andere betalingstermijn is vermeld.
 2. Betalingen geschieden zonder beroep op opschorting of verrekening door overmaking van het verschuldigde bedrag op het door Eye4Media opgegeven bankrekeningnummer.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige aanmaning nodig is. Eye4Media is vanaf dat moment gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft, zal Eye4Media tot incasso overgaan. De aan deze incasso verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom ook wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade aan Eye4Media verschuldigd. De incassokosten worden berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Eye4Media op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de opdrachtgever weigert mee te werken aan de uitvoering van de opdracht door Eye4Media, is de opdrachtgever alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan Eye4Media te betalen.

Artikel 4 - Offertes en inschrijvingen

 1. De aanbiedingen van Eye4Media zijn maximaal 3 maanden geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding is vermeld. Indien het aanbod niet binnen deze termijn wordt aanvaard, vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen dienen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeen te komen.

Artikel 5 - Prijzen.

 1. De op de aanbiedingen, offertes en facturen van Eye4Media vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekende kostprijzen. Verhogingen die door Eye4Media ten tijde van het uitbrengen van het aanbod of het sluiten van de overeenkomst niet konden worden voorzien, kunnen prijsverhogingen tot gevolg hebben.
 3. Voor het verrichten van diensten kunnen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 4. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief voor de diensten worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Eye4Media, geldende voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien geen tarief op basis van werkelijk bestede uren wordt overeengekomen, wordt een richtprijs voor de diensten overeengekomen, waarbij Eye4Media gerechtigd is tot 10% af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% bedraagt, dient Eye4Media de opdrachtgever tijdig te informeren waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. De opdrachtgever is dan gerechtigd het gedeelte van de opdracht dat de richtprijs plus 10% overschrijdt te annuleren.

Artikel 6 - Prijsindexering.

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurtarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Eye4Media is gerechtigd de aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen zullen zo spoedig mogelijk aan de klant worden meegedeeld.

Artikel 7 - Informatieverstrekking door de cliënt.

 1. Opdrachtgever stelt alle voor de uitvoering van de opdracht relevante informatie ter beschikking aan Eye4Media.
 2. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Eye4Media overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Eye4Media verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. De Klant vrijwaart Eye4Media voor alle schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet naleven van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.
 5. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, zal Eye4Media de betreffende bescheiden teruggeven.
 6. Indien de opdrachtgever de door Eye4Media verlangde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekt en de uitvoering van de opdracht daardoor wordt vertraagd, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en honoraria voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 - Annulering van de opdracht.

 1. Het staat de opdrachtgever vrij de opdracht aan Eye4Media te allen tijde te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, mits Eye4Media diensten heeft verricht.
 2. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt, is de opdrachtgever aan Eye4Media het verschuldigde loon en de gemaakte kosten verschuldigd.

Artikel 9 - Uitvoering van de overeenkomst.

 1. Eye4Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Eye4Media heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijke overeenstemming en betaling van een eventueel overeengekomen voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat Eye4Media tijdig met de opdracht kan beginnen.

Artikel 10 - Duur van de overeenkomst.

 1. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Eye4Media wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever Eye4Media schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 11 - Wijziging van de overeenkomst.

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Eye4Media in de nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever niet aan Eye4Media worden toegerekend in geval van overmacht, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Eye4Media kan worden gevergd. Tot die omstandigheden behoren onder meer wanprestatie door toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Eye4Media zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Eye4Media de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen zal Eye4Media daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 12 - Overmacht.

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Eye4Media in de nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever niet aan Eye4Media worden toegerekend in geval van overmacht, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Eye4Media kan worden gevergd. Tot die omstandigheden behoren onder meer wanprestatie door toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet waardoor Eye4Media haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort zolang Eye4Media haar verplichtingen niet kan nakomen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. In het in het tweede lid van dit artikel bedoelde geval is Eye4Media niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Eye4Media als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel mocht hebben.

Artikel 13 - Schikking.

Cliënt doet afstand van zijn recht om een schuld aan Eye4Media te verrekenen met een vordering op Eye4Media.

Artikel 14 - Schorsing.

De klant ziet af van het recht om de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.

Artikel 15 - Overdracht van rechten.

Rechten van een partij uit hoofde van deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 16 - Verval van de vordering.

Ieder recht op vergoeding van schade veroorzaakt door Eye4Media vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Artikel 17 - Verzekering.

 1. De opdrachtgever verplicht zich de voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst benodigde zaken, alsmede de zaken van Eye4Media op het terrein van de opdrachtgever en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder meer brand-, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal.
 2. Cliënt zal de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage geven.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid voor schadevergoeding.

 1. Eye4Media is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij Eye4Media de schade opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt.
 2. Indien Eye4Media schadeplichtig is jegens de opdrachtgever, zal de schadevergoeding niet meer bedragen dan het honorarium.
  Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 3. De beperking van de aansprakelijkheid geldt ook indien Eye4Media aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van door Eye4Media bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, databestanden, registers of andere zaken.
 4. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Eye4Media voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Eye4Media, haar leidinggevende of ondergeschikten.

Artikel 19 - Aansprakelijkheid van de opdrachtgever.

 1. Indien een opdracht door meer dan één persoon wordt gegeven, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Eye4Media verschuldigd zijn.
 2. Indien een opdracht direct of indirect door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon wordt gegeven, kan deze natuurlijke persoon ook in privé de opdrachtgever zijn. Dit vereist dat deze natuurlijke persoon kan worden aangemerkt als (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. In geval van niet-betaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur, ongeacht of deze op naam van een rechtspersoon of op naam van de cliënt als natuurlijke persoon of van beiden is gesteld, al dan niet op verzoek van de cliënt.

Artikel 20 - Schadeloosstelling.

De opdrachtgever vrijwaart Eye4Media voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Eye4Media geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 21 - Klachtenplicht.

 1. De Opdrachtgever is gehouden klachten over de verrichte werkzaamheden onverwijld schriftelijk aan Eye4Media te melden. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Eye4Media in staat is adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan in geen geval tot gevolg hebben dat Eye4Media gehouden is andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen.

Artikel 22 - Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht.

 1. De bij de opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Eye4Media totdat de opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs heeft voldaan. Tot dat moment kan Eye4Media haar eigendomsvoorbehoud inroepen en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen voorschotbedragen niet of niet tijdig worden betaald, is Eye4Media gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen gedeelte alsnog wordt betaald. Dit levert schuldeisersverzuim op. Te late levering kan in dit geval niet aan Eye4Media worden tegengeworpen.
 3. Eye4Media is niet bevoegd de onder haar eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet volgens afspraak is voldaan, heeft Eye4Media het recht van retentie. De zaak wordt dan pas geleverd als opdrachtgever volledig en volgens afspraak heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van de cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 23 - Intellectuele eigendom.

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Eye4Media alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, modelrechten etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen etc.
 2. Zonder schriftelijke toestemming van Eye4Media mogen de genoemde intellectuele absolute rechten niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond en/of ter beschikking worden gesteld of anderszins worden gebruikt.
 3. De Klant verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hem door Eye4Media ter beschikking wordt gesteld. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan hetgeen waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. De Cliënt verplicht zich zijn personeel en/of derden die bij de uitvoering van deze overeenkomst zijn betrokken, schriftelijk tot geheimhouding van de strekking van deze bepaling.

Artikel 24 - Vertrouwelijkheid.

 1. Elk van de partijen houdt de van de andere partij ontvangen informatie (in welke vorm dan ook) en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan zij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is of waarvan zij de verspreiding kan schaden, geheim en neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat ook haar personeel deze informatie geheim houdt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op informatie
 3. dat reeds openbaar was op het tijdstip waarop het door de ontvanger werd ontvangen of later openbaar is geworden zonder dat de ontvanger een op hem rustende geheimhoudingsplicht heeft geschonden;
 4. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze reeds in haar bezit was op het moment van openbaarmaking door de andere partij;
 5. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen wanneer die derde gerechtigd was die informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
 6. Die door de ontvangende partij op grond van een wettelijke verplichting openbaar wordt gemaakt.
 7. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na de beëindiging ervan.

Artikel 25 - Sanctie op schending van de geheimhoudingsplicht.

 1. Indien opdrachtgever het artikel van deze voorwaarden inzake geheimhouding schendt, dan verbeurt opdrachtgever aan Eye4Media een direct opeisbare boete van €450,- per overtreding en daarnaast een bedrag van €500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit ongeacht of de overtreding aan de opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist. Evenmin is enige vorm van schade vereist.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete laat de overige rechten van Eye4Media onverlet, waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 26 - Niet-overname van personeel.

De opdrachtgever zal geen werknemers van Eye4Media (of van ondernemingen die Eye4Media bij de uitvoering van deze overeenkomst heeft ingeschakeld en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst nemen. Evenmin zal hij hen anderszins direct of indirect voor zich laten werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot één jaar na beëindiging daarvan. Er is één uitzondering op dit verbod: partijen mogen in goed zakelijk overleg andere afspraken met elkaar maken. Deze afspraken gelden voor zover zij schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 27 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Eye4Media is gevestigd/praktijk/kantoor houdt, is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.